<legend id="vy0is"></legend>
  <rp id="vy0is"><object id="vy0is"><blockquote id="vy0is"></blockquote></object></rp>
  您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
  国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
  日期:
  基本信息
  最新公告日期   2023-03-27
  基金名称  国寿沪港深300ETF
  基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
  一级市场基金代码  517301
  2023-03-24 日信息内容
  现金差额(单位:元)   -2,193.08
  最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,163,804.86
  基金份额净值(单位:元)   0.7213
  2023-03-27 日信息内容
  红利金额(单位:元)    0.0000
  预估现金部分(单位:元)   -5,233.55
  现金替代比例上限    50.00%
  是否需要公布IOPV    是
  最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
  申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
  申购上限    400,000,000.00
  赎回上限    400,000,000.00
  本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
  成份股信息内容
  证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
  000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 11538.0
  000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 11067.0
  00001 长和 111 港市退补 20.0% 4689.41
  00002 中电控股 84 港市退补 20.0% 4126.78
  00003 香港中华 465 港市退补 20.0% 2811.03
  00004 九龙仓集 50 港市退补 20.0% 793.54
  00005 汇丰控股 842 港市退补 20.0% 38248.95
  00006 电能实业 62 港市退补 20.0% 2262.87
  000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 10617.0
  000100 TCL科技 1300 深市退补 10.0% 10.0% 5980.0
  00011 恒生银行 32 港市退补 20.0% 3163.73
  00012 恒基地产 60 港市退补 20.0% 1411.13
  00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 6723.27
  000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3798.0
  00020 商汤-W 694 港市退补 20.0% 1753.12
  00027 银河娱乐 109 港市退补 20.0% 4899.25
  000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2698.0
  000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 26045.0
  000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 5775.0
  000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5324.0
  000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 24565.0
  000596 古井贡酒 0 深市必须
  000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 5885.0
  000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 14744.0
  00066 港铁公司 77 港市退补 20.0% 2535.34
  000661 长春高新 0 深市必须
  000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1800.0
  000725 京东方A 3600 深市退补 10.0% 10.0% 16164.0
  000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2640.0
  000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4713.0
  000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 11375.0
  00083 信和置业 167 港市退补 20.0% 1559.42
  000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 38604.0
  000877 天山股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 923.0
  000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2538.0
  000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4360.0
  001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1828.0
  00151 中国旺旺 247 港市退补 20.0% 1101.59
  00175 吉利汽车 250 港市退补 20.0% 2182.03
  001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 4044.0
  002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3558.0
  002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6650.0
  002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 11230.0
  002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4746.0
  002074 国轩高科 100 深市退补 10.0% 10.0% 3012.0
  002129 TCL中环 200 深市退补 10.0% 10.0% 9030.0
  002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 11084.0
  002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 5381.0
  002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 4640.0
  002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 12004.0
  002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4498.0
  002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 6658.0
  002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 16365.0
  002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5865.0
  002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 10746.0
  002371 北方华创 100 深市退补 10.0% 10.0% 25901.0
  002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6500.0
  002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 22300.0
  002459 晶澳科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5596.0
  002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 6754.0
  002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 7614.0
  002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 15650.0
  002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3594.0
  002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 24602.0
  002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3174.0
  00267 中信股份 362 港市退补 20.0% 2856.87
  002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 4099.0
  002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 14247.0
  002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2856.0
  002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 11049.0
  002821 凯莱英 100 深市退补 10.0% 10.0% 13787.0
  00291 华润啤酒 67 港市退补 20.0% 3670.95
  002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 11195.0
  002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3336.0
  00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 655.48
  00322 康师傅控 162 港市退补 20.0% 2006.63
  003816 中国广核 800 深市退补 10.0% 10.0% 2344.0
  00386 中国石油 1054 港市退补 20.0% 4305.93
  00388 香港交易 53 港市退补 20.0% 15789.01
  00669 创科实业 76 港市退补 20.0% 5646.97
  00688 中国海外 182 港市退补 20.0% 3119.96
  00700 腾讯控股 278 港市退补 20.0% 91244.93
  00762 中国联通 255 港市退补 20.0% 1254.99
  00836 华润电力 80 港市退补 20.0% 1174.9
  00857 中国石油 877 港市退补 20.0% 3246.7
  00881 中升控股 50 港市退补 20.0% 1611.48
  00883 中国海洋 740 港市退补 20.0% 7309.67
  00939 建设银行 4988 港市退补 20.0% 21985.18
  00941 中国移动 340 港市退补 20.0% 18525.05
  00960 龙湖集团 104 港市退补 20.0% 2015.66
  00968 信义光能 222 港市退补 20.0% 1730.73
  00981 中芯国际 246 港市退补 20.0% 3844.24
  00992 联想集团 302 港市退补 20.0% 2312.33
  01024 快手-W 107 港市退补 20.0% 5303.34
  01038 长江基建 31 港市退补 20.0% 1140.88
  01088 中国神华 140 港市退补 20.0% 3109.72
  01093 石药集团 397 港市退补 20.0% 2642.02
  01109 华润置地 148 港市退补 20.0% 4563.71
  01113 长实集团 90 港市退补 20.0% 3696.39
  01177 中国生物 469 港市退补 20.0% 1773.03
  01193 华润燃气 38 港市退补 20.0% 948.33
  01209 华润万象 28 港市退补 20.0% 962.18
  01211 比亚迪股 36 港市退补 20.0% 6622.92
  01288 农业银行 1277 港市退补 20.0% 3203.59
  01299 友邦保险 489 港市退补 20.0% 34736.49
  01378 中国宏桥 151 港市退补 20.0% 1057.51
  01398 工商银行 3603 港市退补 20.0% 13244.32
  01658 邮储银行 496 港市退补 20.0% 2078.16
  01810 小米集团 725 港市退补 20.0% 7856.18
  01821 ESR 129 港市退补 20.0% 1534.95
  01876 百威亚太 71 港市退补 20.0% 1471.93
  01928 金沙中国 134 港市退补 20.0% 3104.84
  01929 周大福 124 港市退补 20.0% 1641.79
  01972 太古地产 49 港市退补 20.0% 866.45
  01997 九龙仓置 76 港市退补 20.0% 2982.37
  02007 碧桂园 455 港市退补 20.0% 887.79
  02015 理想汽车 52 港市退补 20.0% 4196.64
  02020 安踏体育 56 港市退补 20.0% 5512.13
  02269 药明生物 175 港市退补 20.0% 7454.18
  02313 申洲国际 38 港市退补 20.0% 2828.45
  02318 中国平安 309 港市退补 20.0% 13996.35
  02319 蒙牛乳业 131 港市退补 20.0% 3953.92
  02331 李宁 109 港市退补 20.0% 5715.79
  02382 舜宇光学 32 港市退补 20.0% 2713.56
  02388 中银香港 176 港市退补 20.0% 3855.7
  02618 京东物流 83 港市退补 20.0% 1000.62
  02628 中国人寿 308 港市退补 20.0% 3503.86
  02688 新奥能源 33 港市退补 20.0% 2932.02
  03328 交通银行 724 港市退补 20.0% 3071.29
  03690 美团-W 257 港市退补 20.0% 31385.87
  03692 翰森制药 48 港市退补 20.0% 578.67
  03800 协鑫科技 789 港市退补 20.0% 1298.95
  03968 招商银行 191 港市退补 20.0% 6654.97
  03988 中国银行 3466 港市退补 20.0% 9087.58
  06098 碧桂园服 85 港市退补 20.0% 955.13
  06160 百济神州 51 港市退补 20.0% 5952.89
  06186 中国飞鹤 190 港市退补 20.0% 996.33
  06618 京东健康 53 港市退补 20.0% 2980.06
  06690 海尔智家 120 港市退补 20.0% 2670.7
  06862 海底捞 70 港市退补 20.0% 1259.13
  06969 思摩尔国 77 港市退补 20.0% 694.87
  09633 农夫山泉 167 港市退补 20.0% 6531.54
  09868 小鹏汽车 50 港市退补 20.0% 1700.76
  09987 百胜中国 17 港市退补 20.0% 7377.44
  300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 6813.0
  300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 9150.0
  300059 东方财富 1000 深市退补 10.0% 10.0% 20240.0
  300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 8675.0
  300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13820.0
  300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 7266.0
  300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 10140.0
  300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 6219.0
  300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 10618.0
  300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 3809.0
  300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2776.0
  300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 3925.0
  300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 9710.0
  300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 8144.0
  300661 圣邦股份 0 深市必须
  300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 39358.0
  300751 迈为股份 0 深市必须
  300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 5778.0
  300760 迈瑞医疗 0 深市必须
  300763 锦浪科技 0 深市必须
  300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 12257.0
  300896 爱美客 0 深市必须
  300919 中伟股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7069.0
  300957 贝泰妮 0 深市必须
  300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5290.0
  300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 4367.0
  600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
  600009 上海机场 100 允许 10.0%
  600010 包钢股份 2200 允许 10.0%
  600015 华夏银行 600 允许 10.0%
  600016 民生银行 2400 允许 10.0%
  600018 上港集团 300 允许 10.0%
  600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
  600025 华能水电 200 允许 10.0%
  600028 中国石化 1300 允许 10.0%
  600029 南方航空 500 允许 10.0%
  600030 中信证券 900 允许 10.0%
  600031 三一重工 600 允许 10.0%
  600036 招商银行 1200 允许 10.0%
  600048 保利发展 700 允许 10.0%
  600050 中国联通 1800 允许 10.0%
  600089 特变电工 400 允许 10.0%
  600104 上汽集团 400 允许 10.0%
  600111 北方稀土 200 允许 10.0%
  600150 中国船舶 200 允许 10.0%
  600176 中国巨石 200 允许 10.0%
  600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
  600196 复星医药 100 允许 10.0%
  600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
  600309 万华化学 200 允许 10.0%
  600346 恒力石化 200 允许 10.0%
  600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
  600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
  600436 片仔癀 0 必须
  600438 通威股份 300 允许 10.0%
  600460 士兰微 100 允许 10.0%
  600519 贵州茅台 0 必须
  600547 山东黄金 200 允许 10.0%
  600570 恒生电子 100 允许 10.0%
  600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
  600588 用友网络 200 允许 10.0%
  600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
  600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
  600690 海尔智家 400 允许 10.0%
  600703 三安光电 200 允许 10.0%
  600741 华域汽车 200 允许 10.0%
  600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
  600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
  600809 山西汾酒 0 必须
  600837 海通证券 900 允许 10.0%
  600886 国投电力 300 允许 10.0%
  600887 伊利股份 600 允许 10.0%
  600893 航发动力 100 允许 10.0%
  600900 长江电力 1100 允许 10.0%
  600905 三峡能源 800 允许 10.0%
  600919 江苏银行 1100 允许 10.0%
  600926 杭州银行 300 允许 10.0%
  600958 东方证券 500 允许 10.0%
  600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
  600999 招商证券 400 允许 10.0%
  601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
  601009 南京银行 500 允许 10.0%
  601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
  601018 宁波港 200 允许 10.0%
  601066 中信建投 100 允许 10.0%
  601088 中国神华 300 允许 10.0%
  601100 恒立液压 100 允许 10.0%
  601111 中国国航 300 允许 10.0%
  601138 工业富联 400 允许 10.0%
  601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
  601169 北京银行 1400 允许 10.0%
  601186 中国铁建 400 允许 10.0%
  601211 国泰君安 400 允许 10.0%
  601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
  601229 上海银行 1000 允许 10.0%
  601238 广汽集团 200 允许 10.0%
  601288 农业银行 3100 允许 10.0%
  601318 中国平安 1000 允许 10.0%
  601319 中国人保 300 允许 10.0%
  601328 交通银行 2600 允许 10.0%
  601336 新华保险 100 允许 10.0%
  601360 三六零 300 允许 10.0%
  601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
  601398 工商银行 3300 允许 10.0%
  601600 中国铝业 800 允许 10.0%
  601601 中国太保 300 允许 10.0%
  601618 中国中冶 700 允许 10.0%
  601628 中国人寿 200 允许 10.0%
  601633 长城汽车 100 允许 10.0%
  601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
  601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
  601669 中国电建 700 允许 10.0%
  601688 华泰证券 500 允许 10.0%
  601689 拓普集团 100 允许 10.0%
  601728 中国电信 1500 允许 10.0%
  601766 中国中车 1200 允许 10.0%
  601800 中国交建 300 允许 10.0%
  601816 京沪高铁 2300 允许 10.0%
  601818 光大银行 2200 允许 10.0%
  601857 中国石油 900 允许 10.0%
  601865 福莱特 100 允许 10.0%
  601868 中国能建 1200 允许 10.0%
  601877 正泰电器 100 允许 10.0%
  601881 中国银河 100 允许 10.0%
  601888 中国中免 100 允许 10.0%
  601898 中煤能源 200 允许 10.0%
  601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
  601919 中远海控 600 允许 10.0%
  601985 中国核电 900 允许 10.0%
  601988 中国银行 2000 允许 10.0%
  601989 中国重工 1100 允许 10.0%
  601995 中金公司 100 允许 10.0%
  601998 中信银行 300 允许 10.0%
  603195 公牛集团 0 必须
  603259 药明康德 200 允许 10.0%
  603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
  603288 海天味业 100 允许 10.0%
  603290 斯达半导 0 必须
  603392 万泰生物 0 必须
  603486 科沃斯 100 允许 10.0%
  603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
  603659 璞泰来 100 允许 10.0%
  603799 华友钴业 100 允许 10.0%
  603806 福斯特 100 允许 10.0%
  603833 欧派家居 100 允许 10.0%
  603986 兆易创新 100 允许 10.0%
  603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
  688008 澜起科技 200 允许 10.0%
  688012 中微公司 0 必须
  688036 传音控股 0 必须
  688111 金山办公 0 必须
  688303 大全能源 200 允许 10.0%
  688363 华熙生物 0 必须
  688396 华润微 200 允许 10.0%
  688599 天合光能 200 允许 10.0%
  688981 中芯国际 200 允许 10.0%
  超爽高潮A片免费视频
  <legend id="vy0is"></legend>
  <rp id="vy0is"><object id="vy0is"><blockquote id="vy0is"></blockquote></object></rp>